zzzzzzzz
zzzzzvcz

zzzzzzvc
zzzzzzzzvczzzzzzzzzzvzczzzzzzzzzzvzzzczzzzzzzzzzzvcz